Кредитування моряків

Вирушаєте в рейс та бажаєте забезпечити для своєї сім’ї комфортне життя до виплати першої заробітної плати? Банк «Південний» пропонує морякам кредит без застави.

Переваги кредиту:

 • строк кредитування — 12 місяців (строк - фіксований);
 • сума кредиту від 5 тис. грн до 500 тис. грн;
 • фіксована процентна ставка 15 % річних (реальна річна процентна ставка 72,20 – 78,92 відсотків річних);
 • погашення основного боргу за кредитом (тіла кредиту) з 3-го місяця користування кредитними коштами;
 • погашення щомісячної комісії 2,5% з 2-го календарного місяця;
 • без витрат на страхування.
Основні умови
Сума кредиту

від 5 000 грн до 500 000 грн (банк «Південний» пропонує кредит на суму від 5 000 грн до 500 000 грн для діючих клієнтів та до 150 000 грн для нових клієнтів)

У готівковій або безготівковій формах

без зайвих витрат

Процентна ставка

15 % річних

Щомісячна комісія

2,5 % з другого календарного місяця

Забезпечення за кредитом

відсутнє, якщо моряк отримує платню за контрактом на свій рахунок в банку Південний понад 6 місяців;

в іншому випадку - Порука фізичної особи

Особливості кредиту

Пропозиція надається морякам - резидентам України, які мають загальний плавстаж від 6 місяців та отримують дохід за контрактом на свій рахунок або на рахунок члена сім’ї чи родича, відкритий в банку України згідно з програмою кредитування "Моряки".

Вік позичальника – від 21 року. Максимальний вік позичальника на момент повного повернення кредиту – 65 років.

Документи для оформлення

 • паспорт громадянина України (позичальника та чоловіка/дружини/поручителя);
 • ідентифікаційний номер платника податків (позичальника та чоловіка/дружини/поручителя);
 • свідоцтво про шлюб/розлучення (за наявності);
 • посвідчення/паспорт моряка та/або послужна книжка позичальника.

Додатково для нових клієнтів банку «Південний»:

 • виписка про отримання доходу за контрактом з рахунку в банку України за останні 12 місяців;
 • для поручителів — документ, що підтверджує отримання доходів (за наявності).

Інформація щодо отримання споживчого кредиту.

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, інформацію про наявність, перелік і вартість додаткових та/або супутніх послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України, Калькулятор див. у розділі «Документи».

Вебсторінка Банку, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг Банком розташована за посиланням.

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ, розташована за посиланням.

Рекомендуємо споживачу негайно інформувати Банк про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системі дистанційного обслуговування Банку.

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів розташовані за посиланням.

Споживач має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до Банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п'яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.

Інформація про порядок розгляду Банком звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту розташована за посиланням.

Можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного договору без пояснення причин на підставі письмової заяви в порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». При цьому Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору у разі, якщо на момент відмови Позичальника від Кредитного договору відбулося придбання робіт (послуг), що передбачені умовами Кредитного договору.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами. Попередження

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає сплати позичальником послуг банку та/або третіх осіб. Детальніше в розділі «Документи»

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення клієнта з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням ідентифікаційних документів/даних клієнта.

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки (застави, поруки) випадках банк має право: вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання, звернути стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме/рухоме майно згідно із законодавством України, а у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку (заставу) майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Банк має право передати інформацію про заборгованість щодо споживчого кредиту до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Валютні ризики: купівля-продаж валюти для виконання зобов’язань за кредитним договором здійснюється за ініціативою банку виключно під час договірного списання коштів із рахунків клієнта. Під час купівлі-продажу валюти банк застосовує поточний ринковий курс на дату купівлі-продажу валюти, при цьому комісія банку під час купівлі/продажу іноземної валюти за гривні стягується згідно з тарифами банку «Південний». Детальніше

Банку забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Банк має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо звернувшись до Центру клієнтської підтримки: за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні) або каналами дистанційного електронного обслуговування.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання) / строку кредитування / строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін.

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з Кредитним договором щодо споживчого кредитування:

Розмір неустойки, нарахованої Банком, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за Кредитним договором, і не може бути збільшений за домовленістю сторін з урахуванням вимог частини 3 статті 21 Закону України «Про споживче кредитування», а саме:

 • у разі прострочення сплати платежів за кредитом Позичальником сплачується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банка України, яка діяла у період прострочення. Пеня сплачується за кожний день прострочення виконання зобов’язань починаючи з першого дня прострочення, враховуючи день платежу. Пеня нараховується на суму простроченого зобов’язання та не може бути більшою за 15 % суми простроченого платежу. Для розрахунку пені використовується умовна кількість днів у році – 360 – та фактична кількість днів у місяці;
 • у разі прострочення сплати платежів за відсотками, інших платежів Позичальником сплачується штраф, розмір якого обчислюється за формулою: 1 % від суми простроченого зобов’язання × n, де n дорівнює кількості днів прострочення;
 • у разі порушення умов Кредитного договору Позичальником сплачується штраф у розмірі 2 % від суми кредиту за кожний випадок такого порушення, а саме:
  • у триденний строк інформувати Банк: про зміну місця працевлаштування та/або проживання, паспортних даних, Фінансового телефону Клієнта, місця роботи, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, а також про створення господарських структур за участю капіталу Позичальника, про порушення кримінальної справи проти Позичальника або про цивільно-правові спори за участю Позичальника;
  • не рідше одного разу на рік надавати Банку для оцінки фінансового стану Позичальника інформацію, яка характеризує фінансовий стан Позичальника (довідки про власні доходи та доходи членів родини Позичальника з місця роботи, за наявності – декларації про доходи, інші документи, які підтверджують наявність постійного доходу у Позичальника та членів його родини), а також на першу вимогу Банку: виписки за поточними рахунками, відкритими в інших банках, довідки про наявність кредитів в інших банках, видані безпосередньо іншими банками;
  • при проведенні Банком перевірок цільового використання кредитних коштів, аналізу фінансового стану Позичальника надавати Банку оригінали та копії всіх необхідних документів та не перешкоджати проведенню таких перевірок;
  • у разі дострокового повернення кредиту (його частини) дотримуватись порядку сплати заборгованості, встановленого Кредитним договором;
  • укласти договори страхування життя в погодженій Банком страховій компанії і протягом всього строку дії, передбаченого Кредитним договором, якщо наявність страхування передбачена умовами програм кредитування, оприлюднених на вказаному сайті Банку, забезпечувати чинність цих договорів страхування, сплачувати страхові платежі згідно з умовами договорів страхування. Страхові платежі за договорами страхування за перший рік користування кредитом сплачуються Позичальником до надання кредиту. Страхові платежі за договорами страхування у другий та наступні роки користування кредитом сплачуються не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до закінчення строку, що оплачений попереднім страховим платежем. При проведенні виплат страховиком за договором страхування Позичальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів від дати кожної такої виплати здійснити додаткову оплату страхових платежів з метою поновлення страхової суми до необхідного розміру. У разі припинення дії договору страхування у зв’язку з повним виконанням страховиком своїх зобов’язань Позичальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів від дати припинення укласти новий договір страхування. Страхова сума за договорами страхування життя, укладеними Позичальником на виконання цього пункту Договору, має бути не менш ніж сума кредиту в перший рік дії даного Договору, та не менш ніж залишок заборгованості за кредитом на дату спливу першого та кожного наступного року користування кредитом у другий та наступні роки дії цього Договору. На підтвердження виконання своїх обов’язків, передбачених даним пунктом Договору, Позичальник повинен надати Банку відповідні документи (копії договорів страхування, платіжних документів тощо);
  • виконати пред’явлену вимогу Банку про надання забезпечення (яке влаштовує Банк) шляхом укладення відповідного договору не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати направлення Банком на адресу Позичальника відповідної вимоги або отримання вимоги Позичальником/його представником під розписку;
 • у разі порушення Позичальником наступних умов: за три дні до дати звільнення з поточного місця роботи повідомити про таке звільнення Банк, повернути кредит, у повному обсязі сплатити нараховані відсотки за користування кредитом з дотриманням порядку сплати заборгованості, встановленого Кредитним договором (якщо кредит надається працівнику Банку), Позичальник сплачує штраф у розмірі 5 % від суми кредиту, використаної на цілі, що не передбачені Кредитним договором.

Як погасити кредит?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

 • Південний MyBank

  Якщо ви користуєтесь системою «Південний MyBank», авторизуйтесь та оформлюйте послуги автоматично.

Питання та відповіді

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.