Кредит готівкою

Кошти для задоволення власних потреб без зайвого клопоту. Взяти кредит без забезпечення можна, оформивши заявку онлайн або завітавши до відділення банку «Південний».

Переваги кредиту

 • сума кредитування – від 1 тис. грн до 500 тис. грн;
 • строк кредитування – від 12 до 60 місяців;
 • фіксована процентна ставка – 20 % річних;
 • щомісячна комісія – 2,5 % сплачується з 2го місяця;
 • без забезпечення.
Основні умови
Щомісячна комісія

2,5 % з другого календарного місяця

Особливості кредиту

Вік позичальника – від 21 років. Максимальний вік позичальника на момент повного повернення кредиту – 65 років.

Пропозиція діє в рамках програми кредитування «Дозволь собі більше» для наступних категорій фізичних осіб - резидентів України:

 • співробітники організації – держателі зарплатних карток, емітованих банком «Південний». Період користування зарплатною платіжною карткою до моменту оформлення кредиту – від 6 місяців;
 • пенсіонери (за віком/вислугою років), які отримують пенсійне забезпечення у розмірі понад 10 тис. грн на рахунок у банку «Південний» не менше 6 місяців до моменту оформлення кредиту;
 • моряки, що мають загальний плавстаж від 3 місяців, та отримують заробітну плату за контрактом на свій рахунок або рахунок члена сім’ї,  родича, відкритий в банку «Південний» від 3 місяців;
 • IT-фахівці, які отримують зарахування на рахунок, відкритий в банку «Південний», не менше 3-х місяців до моменту оформлення кредиту.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного договору без пояснення причин на підставі письмової заяви в порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». При цьому Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору у разі, якщо на момент відмови Позичальника від Кредитного договору відбулося придбання робіт (послуг), що передбачені умовами Кредитного договору.

Документи для оформлення:

 • паспорт громадянина України (позичальника та чоловіка/дружини);
 • ідентифікаційний номер платника податків (позичальника та чоловіка/дружини);
 • свідоцтво про шлюб/розлучення (за наявності).

Додатково для окремих категорій:

 • пенсійне посвідчення – для категорії песіонер;
 • чинний та попередні контракти з роботодавцем за останні 3-12 місяців (залежно від строку чинного контракту, але не більше, ніж за останні 12 місяців) – для категорії IT-фахівець, фрілансер;
 • посвідчення/паспорт моряка та/або послужна книжка – для категорії моряк.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає сплати позичальником послуг банку та/або третіх осіб. Детальніше в розділі «Документи»

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення клієнта з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням ідентифікаційних документів/даних клієнта.

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки (застави, поруки) випадках банк має право: вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання, звернути стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме/рухоме майно згідно із законодавством України, а у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку (заставу) майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Банк має право передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Валютні ризики: купівля-продаж валюти для виконання зобов’язань за кредитним договором здійснюється за ініціативою банку виключно під час договірного списання коштів із рахунків клієнта. Під час купівлі-продажу валюти банк застосовує поточний ринковий курс на дату купівлі-продажу валюти, при цьому комісія банку під час купівлі/продажу іноземної валюти за гривні стягується згідно з тарифами банку «Південний». Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з Кредитним договором щодо споживчого кредитування:

Розмір неустойки, нарахованої Банком, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за Кредитним договором, і не може бути збільшений за домовленістю сторін з урахуванням вимог частини 3 статті 21 Закону України «Про споживче кредитування», а саме:

 • у разі прострочення сплати платежів за кредитом Позичальником сплачується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банка України, яка діяла у період прострочення. Пеня сплачується за кожний день прострочення виконання зобов’язань починаючи з першого дня прострочення, враховуючи день платежу. Пеня нараховується на суму простроченого зобов’язання та не може бути більшою за 15 % суми простроченого платежу. Для розрахунку пені використовується умовна кількість днів у році – 360 – та фактична кількість днів у місяці;
 • у разі прострочення сплати платежів за відсотками, інших платежів Позичальником сплачується штраф, розмір якого обчислюється за формулою: 1 % від суми простроченого зобов’язання × n, де n дорівнює кількості днів прострочення;
 • у разі порушення умов Кредитного договору Позичальником сплачується штраф у розмірі 2 % від суми кредиту за кожний випадок такого порушення, а саме:
  • у триденний строк інформувати Банк: про зміну місця працевлаштування та/або проживання, паспортних даних, Фінансового телефону Клієнта, місця роботи, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, а також про створення господарських структур за участю капіталу Позичальника, про порушення кримінальної справи проти Позичальника або про цивільно-правові спори за участю Позичальника;
  • не рідше одного разу на рік надавати Банку для оцінки фінансового стану Позичальника інформацію, яка характеризує фінансовий стан Позичальника (довідки про власні доходи та доходи членів родини Позичальника з місця роботи, за наявності – декларації про доходи, інші документи, які підтверджують наявність постійного доходу у Позичальника та членів його родини), а також на першу вимогу Банку: виписки за поточними рахунками, відкритими в інших банках, довідки про наявність кредитів в інших банках, видані безпосередньо іншими банками;
  • при проведенні Банком перевірок цільового використання кредитних коштів, аналізу фінансового стану Позичальника надавати Банку оригінали та копії всіх необхідних документів та не перешкоджати проведенню таких перевірок;
  • у разі дострокового повернення кредиту (його частини) дотримуватись порядку сплати заборгованості, встановленого Кредитним договором;
  • укласти договори страхування життя в погодженій Банком страховій компанії і протягом всього строку дії, передбаченого Кредитним договором, якщо наявність страхування передбачена умовами програм кредитування, оприлюднених на вказаному сайті Банку, забезпечувати чинність цих договорів страхування, сплачувати страхові платежі згідно з умовами договорів страхування. Страхові платежі за договорами страхування за перший рік користування кредитом сплачуються Позичальником до надання кредиту. Страхові платежі за договорами страхування у другий та наступні роки користування кредитом сплачуються не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до закінчення строку, що оплачений попереднім страховим платежем. При проведенні виплат страховиком за договором страхування Позичальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів від дати кожної такої виплати здійснити додаткову оплату страхових платежів з метою поновлення страхової суми до необхідного розміру. У разі припинення дії договору страхування у зв’язку з повним виконанням страховиком своїх зобов’язань Позичальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів від дати припинення укласти новий договір страхування. Страхова сума за договорами страхування життя, укладеними Позичальником на виконання цього пункту Договору, має бути не менш ніж сума кредиту в перший рік дії даного Договору, та не менш ніж залишок заборгованості за кредитом на дату спливу першого та кожного наступного року користування кредитом у другий та наступні роки дії цього Договору. На підтвердження виконання своїх обов’язків, передбачених даним пунктом Договору, Позичальник повинен надати Банку відповідні документи (копії договорів страхування, платіжних документів тощо);
  • виконати пред’явлену вимогу Банку про надання забезпечення (яке влаштовує Банк) шляхом укладення відповідного договору не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати направлення Банком на адресу Позичальника відповідної вимоги або отримання вимоги Позичальником/його представником під розписку;
 • у разі порушення Позичальником наступних умов: за три дні до дати звільнення з поточного місця роботи повідомити про таке звільнення Банк, повернути кредит, у повному обсязі сплатити нараховані відсотки за користування кредитом з дотриманням порядку сплати заборгованості, встановленого Кредитним договором (якщо кредит надається працівнику Банку), Позичальник сплачує штраф у розмірі 5 % від суми кредиту, використаної на цілі, що не передбачені Кредитним договором.

Як погасити кредит?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

 • Південний MyBank

  Якщо ви користуєтесь системою «Південний MyBank», авторизуйтесь та оформлюйте послуги автоматично.

Питання та відповіді

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.