Кредит на споживчі потреби під заставу нерухомості

Кошти для втілення вашої мрії.

Переваги кредиту

 • строк кредитування — до 7 років (мінімальний строк - не встановлений);
 • можливість отримання кредиту без початкового внеску;
 • можливість встановлення індивідуального графіку погашення.
Основні умови
Сума кредиту

до 50 % ринкової вартості іпотеки, встановленої після проведення оцінки (мінімальний та максимальний розмір суми - не встановлені)

Процентна ставка

змінювана: 11 % або 12,5% річних у 1ий рік в залежності від категорії позичальника, з 2го року - UIRD12M(UAH) + 5% (реальна процентна ставка, детальні умови – у блоці Документи)

Одноразова комісія банку

1 % від суми кредиту

Обов’язковим є

оцінка для застави, страхування життя та здоров’я позичальника, а також страхування іпотеки в акредитованих банком компаніях

Договір іпотеки укладається

нотаріально

Особливості кредиту

Пропозиція надається в рамках програми кредитування «Південна мрія». Вік позичальника — від 21 року. Максимальний вік позичальника на момент повного повернення кредиту — 65 років.

Кредит надається для задоволення будь-яких особистих потреб позичальника, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Позичальник має право протягом 14 (Чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного договору без пояснення причин на підставі письмової заяви у порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». При цьому Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору у разі якщо:

 • виконання зобов'язань за Кредитним договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
 • або на момент відмови Позичальника від Кредитного договору відбулося придбання робіт (послуг), що передбачені умовами Кредитного договору.

Процентна ставка

Змінювана:

 • перший рік кредитування

Клієнти, що отримують доходи в Банку та відносяться до категорій:

Найманий співробітник, Моряк, Premium

Інші фізичні особи
11 12,5
 • з другого року

UIRD12M(UAH) + 5%, де

UIRD12M(UAH) - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб в національній валюті.

Індекс UIRD12M – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, скорочено – UIRD) – індикативна ставка, що розраховується в системі Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) за методикою розробленою спільно з Національним Банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб на строк 12 місяців в валюті кредиту на дату перегляду ставки, де:

Дата перегляду ставки = Дата зміни ставки - 20 календарних днів.

Дані про величину індексу UIRD є загальнодоступними в мережі інтернет на офіційному сайті Національного Банку України https://bank.gov.ua

Станом на 01.01.2024 року ставка UIRD12m(UAH) становила 14,17%.

Мінімальна ставка може становити 5% річних, максимальна - 30% річних.

Документи для оформлення

 • паспорт громадянина України (позичальника/ чоловіка/дружини/ члена сім'ї);
 • ідентифікаційний номер платника податків (позичальника/ чоловіка/дружини/ члена сім'ї);
 • свідоцтво про шлюб/розлучення (за наявності);
 • документи, що підтверджують отримання доходів (позичальника/ чоловіка/дружини/ члена сім'ї);
 • документи щодо застави.

ВАЖЛИВО! Прийняття в іпотеку житлових об'єктів нерухомості буде здійснюватися виключно без зареєстрованих у таких об'єктах осіб.

На момент оформлення заявки на кредит у банку обов’язково необхідно надати інформацію про наявність зареєстрованих осіб у житловому приміщенні та інформувати про необхідність зняття останніх із реєстрації для можливості передачі такого об'єкта в іпотеку.

Тобто, за умови отримання позитивного рішення колегіального органу банку щодо отримання кредиту в подальшому – на момент підписання договору іпотеки, потенційному позичальнику обов’язково необхідно надати довідку про відсутність зареєстрованих осіб у предметі іпотеки, а також довідку щодо реєстрації малолітніх та неповнолітніх дітей власників (за наявності) житлового приміщення з одним із батьків (опікуном) за адресою, що відрізняється адреси предмета іпотеки.

Більш детальний перелік документів — у розділі Документи.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає сплати позичальником послуг банку та/або третіх осіб. Детальніше в розділі «Документи»

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення клієнта з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням ідентифікаційних документів/даних клієнта.

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки (застави, поруки) випадках банк має право: вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання, звернути стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме/рухоме майно згідно із законодавством України, а у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку (заставу) майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Банк має право передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Валютні ризики: купівля-продаж валюти для виконання зобов’язань за кредитним договором здійснюється за ініціативою банку виключно під час договірного списання коштів із рахунків клієнта. Під час купівлі-продажу валюти банк застосовує поточний ринковий курс на дату купівлі-продажу валюти, при цьому комісія банку під час купівлі/продажу іноземної валюти за гривні стягується згідно з тарифами банку «Південний». Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з Кредитним договором щодо споживчого кредитування

Розмір неустойки, нарахованої Банком, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за Кредитним договором, і не може бути збільшений за домовленістю сторін з урахуванням вимог частини 3 статті 21 Закону України «Про споживче кредитування», а саме:

 • у разі прострочення сплати платежів за кредитом Позичальником сплачується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період прострочення. Пеня сплачується за кожний день прострочення виконання зобов’язань починаючи з першого дня прострочення, враховуючи день платежу. Пеня нараховується на суму простроченого зобов’язання та не може бути більшою за 15 % суми простроченого платежу. Для розрахунку пені використовується умовна кількість днів у році – 360 – та фактична кількість днів у місяці;
 • у разі прострочення сплати платежів за відсотками, інших платежів Позичальником сплачується штраф, розмір якого обчислюється за формулою: 1 % від суми простроченого зобов’язання × n, де n дорівнює кількості днів прострочення;
 • у разі порушення умов Кредитного договору Позичальником сплачується штраф у розмірі 2 % від суми кредиту за кожний випадок такого порушення, а саме:
  • у триденний строк інформувати Банк: про зміну місця проживання, паспортних даних, контактних телефонів, місця роботи, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, а також про створення господарських структур за участю капіталу Позичальника, про порушення кримінальної справи проти Позичальника або про  цивільно-правові спори за участю Позичальника;
  • не рідше одного разу на рік надавати Банку для оцінки фінансового стану Позичальника інформацію, яка характеризує фінансовий стан Позичальника (довідки про власні доходи та доходи членів родини Позичальника з місця роботи, за наявності – декларації про доходи, інші документи, які підтверджують наявність постійного доходу у Позичальника та членів його родини), а також на першу вимогу Банку: виписки за поточними рахунками, відкритими в інших банках, довідки про наявність кредитів в інших банках, видані безпосередньо іншими банками;
  • протягом строку дії Кредитного договору без попереднього погодження з Банком:
   - не отримувати кредити в інших банках;
   - не здійснювати відчуження рухомого та нерухомого майна;
   - не надавати порук щодо забезпечення зобов’язань інших юридичних та/або фізичних осіб;
   - не змінювати умови угод, проведення платежів за якими здійснюється за рахунок кредитних коштів, отриманих Позичальником за Кредитнім договором;
  • при проведенні Банком перевірок цільового використання кредитних коштів, наявності та умов зберігання заставленого майна, аналізу фінансового стану Позичальника надавати Банку оригінали та копії всіх необхідних документів і не перешкоджати проведенню таких перевірок. У разі, якщо на території, де зберігається заставлене майно, введено режим обмеженого доступу, забезпечити уповноважених працівників Банку відповідними документами (перепустками) для вільного пересування територією та реалізації прав Банку, передбачених  Кредитним договором;
  • повідомляти Банк про обставини, що свідчать про наявність прав і вимог третіх осіб на предмет застави протягом трьох днів з моменту, коли зазначені обставини стали відомі Позичальнику;
  • протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Кредитного договору повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Кредитним договором, та сплатити відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Кредитним договором.
 • у разі порушення Позичальником умов цільового використання кредитних коштів Позичальник сплачує штраф у розмірі 5 % від суми кредиту, використаної на цілі, що не передбачені Кредитним договором.
 • у разі неукладення договору застави у строк, визначений у Кредитному договорі, з вини Позичальника останній сплачує на користь Банку штраф за прострочення укладення договору застави (іпотеки) понад 10 календарних днів – у розмірі 0,5 % від суми кредиту; за прострочення укладення договору застави (іпотеки) понад 20 календарних днів – у розмірі  1 % від суми кредиту; за прострочення укладення договору застави (іпотеки) понад 30 календарних днів – у розмірі  2 % від суми кредиту (цей пункт застосовується в разі надання кредиту під наступну іпотеку та/або заставу майна).

Як погасити кредит?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

 • Південний MyBank

  Якщо ви користуєтесь системою «Південний MyBank», авторизуйтесь та оформлюйте послуги автоматично.

Питання та відповіді

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.