Кредит на споживчі потреби під заставу нерухомості

Кошти для втілення вашої мрії.

Переваги кредиту

 • строк кредитування — до 7 років (мінімальний строк - не встановлений);
 • можливість отримання кредиту без початкового внеску;
 • можливість встановлення індивідуального графіку погашення.
Основні умови
Сума кредиту

до 50 % ринкової вартості іпотеки, встановленої після проведення оцінки (мінімальний та максимальний розмір суми - не встановлені)

Процентна ставка
змінювана: в залежності від категорії позичальника UIRD12M(UAH) + 6% або UIRD12M(UAH) + 5% (детальні умови – у блоці Документи) реальна річна процентна ставка 24,82 – 84,35 відсотків річних
Одноразова комісія банку

1 % від суми кредиту

Обов’язковим є

оцінка для застави, страхування життя та здоров’я позичальника, а також страхування іпотеки в акредитованих банком компаніях

Договір іпотеки укладається

нотаріально

Особливості кредиту

Пропозиція надається в рамках програми кредитування «Південна мрія». Вік позичальника — від 21 року. Максимальний вік позичальника на момент повного повернення кредиту — 65 років.

Кредит надається для задоволення будь-яких особистих потреб позичальника, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

Процентна ставка

Змінювана:

 1. UIRD12M(UAH) + 6%

Мінімальна ставка - не менше облікової ставки НБУ + 6% річних, максимальна - 30% річних.

    2. UIRD12M(UAH) + 5%, для позичальників, які відносіться до категорії Найманий співробітник, отримуючи заробітну плату на картку Банку, або до сегменту Premium.

Мінімальна ставка - не менше облікової ставки НБУ + 5% річних, максимальна - 30% річних.

де

UIRD12M(UAH) - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб в національній валюті.

Індекс UIRD12M – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, скорочено – UIRD) – індикативна ставка, що розраховується в системі Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) за методикою розробленою спільно з Національним Банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб на строк 12 місяців в валюті кредиту на дату перегляду ставки, де:

Дата перегляду ставки = Дата зміни ставки - 20 календарних днів.

Дані про величину індексу UIRD є загальнодоступними в мережі інтернет на офіційному сайті Національного Банку України https://bank.gov.ua

Станом на 04.06.2024 року ставка UIRD12m(UAH) становила 13,42%.

Реальна річна процентна ставка 24,82 – 84,35 відсотків річних.

Документи для оформлення

 • паспорт громадянина України (позичальника/ чоловіка/дружини/ члена сім'ї);
 • ідентифікаційний номер платника податків (позичальника/ чоловіка/дружини/ члена сім'ї);
 • свідоцтво про шлюб/розлучення (за наявності);
 • документи, що підтверджують отримання доходів (позичальника/ чоловіка/дружини/ члена сім'ї);
 • документи щодо застави.

ВАЖЛИВО! Прийняття в іпотеку житлових об'єктів нерухомості буде здійснюватися виключно без зареєстрованих у таких об'єктах осіб.

На момент оформлення заявки на кредит у банку обов’язково необхідно надати інформацію про наявність зареєстрованих осіб у житловому приміщенні та інформувати про необхідність зняття останніх із реєстрації для можливості передачі такого об'єкта в іпотеку.

Тобто, за умови отримання позитивного рішення колегіального органу банку щодо отримання кредиту в подальшому – на момент підписання договору іпотеки, потенційному позичальнику обов’язково необхідно надати довідку про відсутність зареєстрованих осіб у предметі іпотеки, а також довідку щодо реєстрації малолітніх та неповнолітніх дітей власників (за наявності) житлового приміщення з одним із батьків (опікуном) за адресою, що відрізняється адреси предмета іпотеки.

Інформація щодо отримання споживчого кредиту.

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, інформацію про наявність, перелік і вартість додаткових та/або супутніх послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України, Калькулятор див. у розділі «Документи».

Вебсторінка Банку, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг Банком розташована за посиланням.

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ, розташована за посиланням.

Рекомендуємо споживачу негайно інформувати Банк про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системі дистанційного обслуговування Банку.

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів розташовані за посиланням.

Споживач має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до Банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п'яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.

Інформація про порядок розгляду Банком звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту розташована за посиланням.

Можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Позичальник має право протягом 14 (Чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного договору без пояснення причин на підставі письмової заяви у порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». При цьому Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору у разі якщо:

 • виконання зобов'язань за Кредитним договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
 • або на момент відмови Позичальника від Кредитного договору відбулося придбання робіт (послуг), що передбачені умовами Кредитного договору.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами. Попередження

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає сплати позичальником послуг банку та/або третіх осіб. Детальніше в розділі «Документи»

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення клієнта з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням ідентифікаційних документів/даних клієнта.

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки (застави, поруки) випадках банк має право: вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання, звернути стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме/рухоме майно згідно із законодавством України, а у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку (заставу) майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Банк має право передати інформацію про заборгованість щодо споживчого кредиту до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Валютні ризики: купівля-продаж валюти для виконання зобов’язань за кредитним договором здійснюється за ініціативою банку виключно під час договірного списання коштів із рахунків клієнта. Під час купівлі-продажу валюти банк застосовує поточний ринковий курс на дату купівлі-продажу валюти, при цьому комісія банку під час купівлі/продажу іноземної валюти за гривні стягується згідно з тарифами банку «Південний». Детальніше

Банку забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Банк має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо звернувшись до Центру клієнтської підтримки: за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні) або каналами дистанційного електронного обслуговування.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання) / строку кредитування / строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін.

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з Кредитним договором щодо споживчого кредитування

Розмір неустойки, нарахованої Банком, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за Кредитним договором, і не може бути збільшений за домовленістю сторін з урахуванням вимог частини 3 статті 21 Закону України «Про споживче кредитування», а саме:

 • у разі прострочення сплати платежів за кредитом Позичальником сплачується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період прострочення. Пеня сплачується за кожний день прострочення виконання зобов’язань починаючи з першого дня прострочення, враховуючи день платежу. Пеня нараховується на суму простроченого зобов’язання та не може бути більшою за 15 % суми простроченого платежу. Для розрахунку пені використовується умовна кількість днів у році – 360 – та фактична кількість днів у місяці;
 • у разі прострочення сплати платежів за відсотками, інших платежів Позичальником сплачується штраф, розмір якого обчислюється за формулою: 1 % від суми простроченого зобов’язання × n, де n дорівнює кількості днів прострочення;
 • у разі порушення умов Кредитного договору Позичальником сплачується штраф у розмірі 2 % від суми кредиту за кожний випадок такого порушення, а саме:
  • у триденний строк інформувати Банк: про зміну місця проживання, паспортних даних, контактних телефонів, місця роботи, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, а також про створення господарських структур за участю капіталу Позичальника, про порушення кримінальної справи проти Позичальника або про  цивільно-правові спори за участю Позичальника;
  • не рідше одного разу на рік надавати Банку для оцінки фінансового стану Позичальника інформацію, яка характеризує фінансовий стан Позичальника (довідки про власні доходи та доходи членів родини Позичальника з місця роботи, за наявності – декларації про доходи, інші документи, які підтверджують наявність постійного доходу у Позичальника та членів його родини), а також на першу вимогу Банку: виписки за поточними рахунками, відкритими в інших банках, довідки про наявність кредитів в інших банках, видані безпосередньо іншими банками;
  • протягом строку дії Кредитного договору без попереднього погодження з Банком:
   - не отримувати кредити в інших банках;
   - не здійснювати відчуження рухомого та нерухомого майна;
   - не надавати порук щодо забезпечення зобов’язань інших юридичних та/або фізичних осіб;
   - не змінювати умови угод, проведення платежів за якими здійснюється за рахунок кредитних коштів, отриманих Позичальником за Кредитнім договором;
  • при проведенні Банком перевірок цільового використання кредитних коштів, наявності та умов зберігання заставленого майна, аналізу фінансового стану Позичальника надавати Банку оригінали та копії всіх необхідних документів і не перешкоджати проведенню таких перевірок. У разі, якщо на території, де зберігається заставлене майно, введено режим обмеженого доступу, забезпечити уповноважених працівників Банку відповідними документами (перепустками) для вільного пересування територією та реалізації прав Банку, передбачених  Кредитним договором;
  • повідомляти Банк про обставини, що свідчать про наявність прав і вимог третіх осіб на предмет застави протягом трьох днів з моменту, коли зазначені обставини стали відомі Позичальнику;
  • протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Кредитного договору повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Кредитним договором, та сплатити відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Кредитним договором.
 • у разі порушення Позичальником умов цільового використання кредитних коштів Позичальник сплачує штраф у розмірі 5 % від суми кредиту, використаної на цілі, що не передбачені Кредитним договором.
 • у разі неукладення договору застави у строк, визначений у Кредитному договорі, з вини Позичальника останній сплачує на користь Банку штраф за прострочення укладення договору застави (іпотеки) понад 10 календарних днів – у розмірі 0,5 % від суми кредиту; за прострочення укладення договору застави (іпотеки) понад 20 календарних днів – у розмірі  1 % від суми кредиту; за прострочення укладення договору застави (іпотеки) понад 30 календарних днів – у розмірі  2 % від суми кредиту (цей пункт застосовується в разі надання кредиту під наступну іпотеку та/або заставу майна).

Як погасити кредит?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

 • Південний MyBank

  Якщо ви користуєтесь системою «Південний MyBank», авторизуйтесь та оформлюйте послуги автоматично.

Питання та відповіді

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.